Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Otvorené listy štátnym inštitúciám

Otcovia.sk PODALI SME PODNETY NA PREŠETRENIE ZÁPISOV DETÍ DO ŠKÔL

Deti na Slovensku sú zapisované do škôl spôsobom, ktorého dôsledkom je to, že všetky zápisy detí do škôl sú v rozpore s platnou legislatívou, v rozpore s judikátmi a preto neplatné.

Každé dieťa má dvoch rodičov, kde každý z rodičov je nezastupiteľným zákonným zástupcom dieťaťa a preto riaditeľ školy má povinnosť pri zápise dieťaťa do školy vyžadovať písomný súhlas obidvoch rodičov. Vzhľadom na to, že nástup dieťaťa do školy, alebo prepis dieťaťa medzi školami, je prípravou dieťaťa na budúce povolanie, tak v takejto situácii si má riaditeľ školy vyžiadať súhlas obidvoch rodičov.

Zápis dieťaťa do školy iba na základe súhlasu iba jedného rodiča je neprávoplatný zápis. Z toho potom vyplýva, že ak nie je dieťa právoplatne zapísané do školy, tak škola neoprávnene čerpá rozpočtové prostriedky viazané účelovo na počty detí navštevujúcich školu. A takémuto dieťaťu je upierané jeho ústavné právo na vzdelanie.

Zdôvodnenie
Prijatie dieťaťa do školy je správne konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (§ 38 ods. 4, § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z.). Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu (§ 3 ods. 2 zákon o správnom konaní). Všetci účastníci majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti (§ 4 ods. 2 zákon o správnom konaní). O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania (§ 18 ods. 3 zákon o správnom konaní). Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia (§ 51 ods. 1 zákon o správnom konaní). Žiadny občan SR nesmie byť riaditeľom školy diskriminovaný (Ústava SR, článok 12).

Prijatie dieťaťa do školy iba na základe súhlasu iba jedného z rodičov bez zistenia názoru druhého rodiča ešte predtým, než riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do školy, je v rozpore s judikátmi
judikát (Rc) 5 Cz 119/67 - rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 5 Cz 119/67 z 30.11.1967
"Zákon o rodine predpokladá, že rodič, ktorý zastupuje dieťa, koná v súlade s vôľou druhého rodiča. V prípadoch, keď jeden z rodičov zastupuje dieťa v bežných veciach, vyjadrenie druhého rodiča nie je nutné. Zákon o rodine výslovne nedefinuje "podstatné veci" vyžadujúce zastupovanie (zhodu) oboch rodičov, preto je potrebné posudzovať každý návrh podľa okolností konkrétneho prípadu. O nezhodu v podstatných veciach ide napr. pri voľbe povolania dieťaťa, štúdiu dieťaťa, určenie bydliska dieťaťa, zmene priezviska, dispozícii s majetkom a pod.
V prípadoch, keď jeden z rodičov zastupuje dieťa v bežných veciach, nie je nutné vyjadrenie druhého rodiča. Ak však ide o podstatnú vec, treba sa opýtať druhého rodiča, či s prejavom zastupujúceho rodiča súhlasí. Pokiaľ by druhý rodič vyslovil nesúhlas, boli by dané podmienky na postup podľa § 49 zákona o rodine (teraz § 35)."

judikát R 17/1968
„V prípadoch, keď jeden z rodičov zastupuje dieťa v bežných veciach, nie je nutné vyjadrenie druhého rodiča. Ak však ide o podstatnú vec, treba sa opýtať druhého rodiča, či s prejavom zastupujúceho rodiča súhlasí. Pokiaľ by druhý rodič vyslovil nesúhlas, boli by dané podmienky na postup podľa § 49 zákona o rodine (teraz § 35).“

Z judikátov vyplýva, že riaditeľ školy sa má vždy vo veci prijatia dieťaťa do školy spýtať druhého rodiča na vyjadrenie v tejto veci ešte predtým, než riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do školy. Ak je medzi rodičmi nezhoda vo veci zápisu dieťaťa do školy, tak riaditeľ školy má povinnosť odmietnuť dieťa zapísať do školy a rodičia sa musia vo veci zápisu dieťaťa do školy (i) dohodnúť, alebo (ii) sa obrátiť na súd podľa § 35 Zákona o rodine.
Ak je nezhoda rodičov vo veci prijatia dieťaťa do školy, tak riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do školy až potom keď sa rodičia (i) dohodnú, alebo keď rodič (ii) doloží rozhodnutie súdu v tejto veci podľa § 35 Zákona o rodine.

Ako má postupovať rodič, ak sa rodičia vo veci zápisu dieťaťa do školy nedohodnú?
Rozhodnutie Krajského súdu v Prahe z 18.04.2013 pod sp.zn. 28 Co 158/2013
1. Ak sa nedohodnú rodičia na tom, do akej základnej školy nastúpi ich dieťa, mal by ten z rodičov, ktorý navrhuje zapísať dieťa do spádovej základnej školy (tj. školy, v ktorej územnom obvode má dieťa trvalý pobyt), podať na súd návrh na nahradenie súhlasu druhého rodiča s podaním prihlášky na zápis do základnej školy s takým časovým predstihom, aby v čase zápisu do prvej triedy základnej školy bolo k dispozícii súdne rozhodnutie, ktoré by súhlas nesúhlasiaceho rodičia s podaním prihlášky nahradilo.
2. Ak bolo dieťa už v dvoch rôznych školách zapísané do prvej triedy a riaditeľmi škôl bolo právoplatne v správnom konaní rozhodnuté o prijatí dieťaťa k povinnej školskej dochádzke, možno nezhodu medzi rodičmi odstrániť len tak, že bude súdom výslovne rozhodnuté, v ktorej škole dieťa začne školskú dochádzku, pretože nahradenie súhlasu druhého rodiča s podaním prihlášky k povinnej školskej dochádzke (na zápis do prvej triedy) už nepripadá do úvahy.

Stanovisko prokuratúry:
Okresná prokuratúra Nové Zámky z 09.09.2014 sp.zn. Pd 88/14/4404-20
... Z opísaných skutočností vyplýva, že riaditeľka ZŠ XX o prijatí maloletej XX rozhodovala na základe zápisu, vykonaného matkou dieťaťa v správnom konaní, pričom za účastníka tohto konania považovala len matku dieťaťa a tejto aj riadne oznámila vydané rozhodnutie.
Uvedený postup a rozhodnutie riaditeľky ZŠ XX odporuje zákonu, a to ust. § 38 odsek 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok") v súvislosti s ustanovením § 14, § 16 odsek 1, § 18 odsek 3 a § 47 odsek 1, odsek 3 Správneho poriadku a § 31 odsek 1 zákona o rodine.
Porušenie citovaných ustanovení spočíva v tom, že riaditeľka ZŠ XX o prijatí maloletej XX konala na návrh matky dieťaťa ako zákonnej zástupkyne, pričom o začatí konania neupovedomila otca dieťaťa ako ďalšieho zákonného zástupcu maloletého dieťaťa a tomuto ani neoznámila vydané rozhodnutie z 11.02.2014 číslo 26/2014 o prijatí maloletej XX do školy, ktoré rozhodnutie neobsahovalo časť odôvodnenia.
Zistené porušenia zákona ... som využila na podanie upozornenia prokurátora podľa § 28 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s poukazom na § 4 odsek 1 písmeno f/ citovaného zákona riaditeľke ZŠ XX. ...

Zákon č. 365/2004 Z.z. Antidiskriminačný zákon
§ 2a ods. 2, 3
Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.
Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.

Podľa § 35 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Z tohto ustanovenia vyplýva povinnosť, že o zápise žiaka do školy musí byť zhoda rodičov, alebo ak je v tejto veci nezhoda rodičov, tak škola musí pred zápisom od rodiča vyžiadať rozhodnutie súdu podľa § 35 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine.

Občianske združenia sme poslali štátnym inštitúciám podnety na prešetrenie týchto závažných skutočností.

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej dňa 30.09.2014 rozhodlo o vydaní VZN podľa ktorého na zápis dieťaťa do základnej školy, alebo do predškolského zariadenia je potrebný súhlas obidvoch rodičov, alebo rozhodnutie súdu, ak sa rodičia v tejto veci nedohodnú, a súčasne rozhodnutie o zápise žiaka musí byť doručené obidvom rodičom (každému z rodičov). Platnosť VZN od 01.01.2015:
"Obecné zastupiteľstvo ukladá obci ako zriaďovateľovi školských zariadení a predškolských zariadení na území obce Dunajská Lužná, vypracovať záväzné nariadenie pre prijímanie žiakov do školských a predškolských zariadení tak, aby bolo zrejmé, že na prijatie žiaka je potrebný súhlas oboch rodičov – zákonných zástupcov, respektíve súdom vydané právoplatné rozhodnutie o právnom úkone vo veci v takom prípade, keď sa rodičia, respektíve zákonní zástupcovia maloletých nevedia na prijatí žiaka podľa § 35 zákona o rodine č. 36/2005 Zb.z. dohodnúť. Zároveň, v rámci zákona o správnom konaní č. 71/1967 o prijatí, či neprijatí žiaka do školského zariadenia, bude doručené všetkým účastníkom správneho konania. Toto nariadenie zapracovať do VZN obce s platnosťou od 1.1.2015."
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor školstva zo dňa 23.02.2015, o odvolaní otca vo veci zápisu dieťaťa do Základnej školy (ZŠ) iba na základe súhlasu iba matky dieťaťa – zápis dieťaťa do prvého ročníka ZŠ sa ruší a podľa § 35 zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, rozhodne na návrh niektorého z rodičov, súd...

 

Podnet č. 1 zo dňa 24.03.2014 ... celý článok ...
Podnet č. 2 zo dňa 25.04.2014 ... celý článok ...
Podnet č. 3 zo dňa 04.08.2014 ... celý článok ...
Stanovisko Okresnej prokuratúry Nové Zámky zo dňa 09.09.2014.
Uznesenie obce Dunajská Lužná zo dňa 30.09.2014, bod programu č. 15 (na konci textu) v časti Rôzne.
Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor školstva zo dňa 23.02.2015.
Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor školstva zo dňa 08.04.2015.
Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, odbor školstva zo dňa 29.01.2016.